$nbsp;

X

0921806686
Thiết bị thu nước-decanter

Thiết bị thu nước-decanter

Đặc trưng của công nghệ xử lý nước thải SBR là nước thải trong sau khi pha lắng là quà trình thu nước bằng thiết bị thu nước Decanter. Thiết bị thu nước Decanter hoạt động theo nguyên tắc chảy tràn và chuyển động theo mực nước trong bể. Nhưng đảm bảo ngăn các căn lơ lửng dạng huyền phù không thoát ra ngoài.