PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0985 039 886
TRẠM QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC

Trạm quan trắc môi trường là hệ thống mạng lưới kiểm tra những thay đổi của môi trường ở từng khu vực hoạt động nhất định, để có những báo cáo thông số cụ thể diễn biến trong thời gian thực và truyền dữ liệu thông tin đó về cơ quan quản lý.
Trạm quan trắc được cung cấp và lắp đặt phải đảm bảo chất lượng và tích hợp truyền dẫn thông tin phù hợp với cơ sở dữ liệu của cơ quan liên ngành quản lý.
Trạm quan trắc của PENDIN cung cấp luôn đảm bảo theo các quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
Nghị định 40/2019/NĐ-CP được ban hành, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
Hệ thống trạm quan trắc PENDIN cung cấp đơn lập cho từng hạng mục như khí thải, nước thải, nước cấp, chất thải hoặc hệ thống trạm hỗn hợp quan trắc cho tất cả các nhu cầu.