PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0985 039 886
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Vấn nạn ô nhiễm không khí hiện nay đang là vấn đề nhức nhối cảu cơ quan quản lý và ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe khu vực dân cư.
Với nguồn thải từ các bụi mịn, siêu mịn và khói bụi chứa các chất hóa học nguy hại cho sức khỏe con người như H2S, NOx, SOx, … vẫn chưa được coi trọng.
PENDIN là đơn vị song hành cung cấp các giải pháp xử lý phù hợp cho các cơ sở, nhà máy phát sinh khí thải đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành.
QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
Hệ thống xử lý khí thải của PENDIN đã được nhiều khách hàng sử dụng và đánh giá là phù hợp.